ระบบงานบุคลากร

TOR ข้อ 4.1 - 4.5

ดูระบบย่อย

ระบบแผนและงบประมาณ

TOR ข้อ 9.1 - 9.13

เข้าสู่ระบบ

ระบบงานวิชาการ

TOR ข้อ 3,5,6,7

ดูระบบย่อย

ระบบเงินเดือน/สิทธิประโยชน์

TOR ข้อ 8.11 - 8.13 (เทศบาลฯ สำนักการศึกษา)

ดูระบบย่อย

ระบบงานจัดซื้อจัดจ้าง

TOR ข้อ 10.1 - 10.18

ดูระบบย่อย

ระบบงานพัสดุและครุภัณฑ์

TOR ข้อ 10.19 - 10.22

เข้าสู่ระบบ

ระบบงานเบิกจ่าย

TOR ข้อ 8.8

ดูระบบย่อย

ระบบรายรับ

TOR ข้อ 8.1 - 8.2

ดูระบบย่อย

ระบบงานบัญชี

TOR ข้อ 8.3 - 8.7, 8.9 - 8.10

ดูระบบย่อย